Pomiń nawigację
Komunikat

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę ocenionych przedsięwzięć, z wyróżnieniem przedsięwzięć wybranych do objęcia wsparciem w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności – Nabór nr KPOD.01.03-IW.01-001/23 rok 2023 przeprowadzony na operatorów HoReCa.

Powodem aktualizacji listy ocenionych przedsięwzięć jest zmiana w zakresie przedsięwzięcia wybranego do objęcia wsparciem w regionie 4 obejmującym województwa: łódzkie, opolskie, śląskie – nie doszło do zawarcia umowy z wnioskodawcą, którego przedsięwzięcie zostało wybrane do objęcie wsparciem.

Na podstawie § 9 Regulaminu wyboru przedsięwzięć, dokonano aktualizacji listy ocenionych przedsięwzięć dla regionu nr 4, odpowiednio modyfikując zawartość Listy przedsięwzięć, które spełniły kryteria wyboru przedsięwzięć i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa - oferta dla operatorów

Cel finansowania:

Wsparcie MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

 • 5 lipca 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 10 sierpnia 2023

  Start składania wniosków

 • 12 października 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Instytucje Otoczenia Biznesu

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel działania

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Kto może otrzymać wsparcie?

Konkurs jest organizowany dla Operatorów, których celem będzie wybór ustalonej dla danego regionu i każdego województwa w ramach tego regionu, optymalnej liczby przedsięwzięć MŚP, realizowanych w celu udzielenia wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura. 

Wybrany Operator będzie zobowiązany do obsługi przedsięwzięć MŚP ze wszystkich województw zaliczanych do danego regionu.

Podział regionalny wsparcia:

Dla każdego z pięciu regionów zostanie wybrany w konkursie jeden Operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

 • Region 1 - województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
 • Region 2 - województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • Region 3 - województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 • Region 4 - województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
 • Region 5 - województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Wsparcie finansowe

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 • poniesionych przez Operatora związanych z realizacją przedsięwzięcia (w związku z udzielaniem i rozliczaniem pomocy de minimis udzielanej na przedsięwzięcia MŚP) oraz
 • pomocy de minimis udzielanej w ramach przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięć MŚP z sektora HoReCa, turystyka, kultura. Wsparcie na przedsięwzięcia MŚP obejmuje:
 1. inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz
 2. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 3. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.
Ile możesz otrzymać?

Całkowita kwota pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia wynosi 1 261 552 841 zł (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100).

Intensywność wsparcia przedsięwzięcia ze środków KPO dla Operatorów wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa - zasady naboru i oceny wniosków

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Potwierdzamy, że wskazane doświadczenie wpisuje się w warunki wskazane w kryterium szczegółowym 5, jeżeli w ramach wskazanych przedsięwzięć świadczone były usługi i wsparcie na rzecz MŚP. 
Zastrzegamy jednakże, iż właściwa i wiążąca ocena spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oraz informacji uzyskanych na Panelu Ekspertów.

Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację przedsięwzięć MŚP, będą składane w Lokalnym Systemie Informatycznym zapewnionym przez PARP (JW.), do którego operator będzie mieć dostęp. Natomiast cały proces od oceny po zawarcie umów i rozliczenie przedsięwzięć MŚP będzie prowadzony w zakresie własnych zasobów teleinformatycznych operatora.    

Nie narzucamy sposobu ani formy gromadzenia danych. Wnioskodawca we wniosku powinien wykazać jakie systemy użyje do sprawnej realizacji przedsięwzięcia.

Kryterium potencjału ekonomicznego Wnioskodawcy będzie oceniane na podstawie informacji zawartych w treści wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium. W przypadku zdolności kredytowej, dokumentem potwierdzającym może być np. promesa bankowa lub gwarancja bankowa.

Operator regionalny odpowiada za realizację zadań wyszczególnionych w Standardach działań Operatora realizującego przedsięwzięcie w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO. W ramach umowy partnerstwa część czynności w zakresie realizacji danego zadania, np. „Zawieranie umów o objęcie wsparciem przedsięwzięć MŚP do otrzymania wsparcia” może zostać przekazana partnerowi. Realizacja wskazanego zadania została podzielona na wydatki rozliczane 4 kwotami ryczałtowymi. Co do zasady to Operator przedstawia do rozliczenia przez JW dokumenty potwierdzające rozliczenie danej kwoty ryczałtowej i przekazuje środki partnerowi zgodnie z zakresem w jakim partner uczestniczy w realizacji zadania. Jednocześnie uzyskanie odpowiedzi na zadaną kwestię wymagałoby znajomości wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, w tym Szczegółowego budżetu przedsięwzięcia i przede wszystkim podziału zadań i czynności w ramach przedsięwzięcia między Operatorem i partnerami.

 Wartość zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o objecie przedsięwzięcia wsparciem będzie opiewała na kwotę środków przeznaczonych na finansowanie całego przedsięwzięcia określonych w umowie.

Zgodnie z kryterium 7 sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa przedsięwzięcia zostaną uznane za spełnione w przypadku, gdy: „obroty Wnioskodawcy za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok obrotowy są równe lub wyższe od wnioskowanej kwoty środków na wydatki poniesione przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) na realizację Przedsięwzięcia podzielonej przez 3”. To oznacza, że wyłącznie wnioskodawca musi mieć obroty z ostatniego roku obrotowego na poziomie swoich kosztów administracyjnych (o których mowa w § 4 ust. 4 i ust. 7 regulaminu wyboru przedsięwzięć) przez okres pełnienia funkcji operatora (deklarowane we wniosku) podzielone przez 3. Przy średniej wartości kosztów administracyjnych operatora, około 14 mln zł, (zaplanowanych przy uwzględnieniu podziału alokacji na województwa) wychodzą obroty na poziomie 4,6 mln zł. 

Określona w kryterium szczegółowym kwota 5 mln zł ma zabezpieczyć wykonalność finansową przedsięwzięcia z uwzględnieniem nieprzewidzianych sytuacji opóźnień w realizacji płatności na rzecz Operatora przez JW.

Zgodnie z zapisami umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, Operator ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową na okres realizacji Przedsięwzięcia oraz okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Przedsięwzięcia. W przypadku uznania, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości związanych z realizacją Przedsięwzięcia jest wysokie JW jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia w formie:

 1. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 2. gwarancji bankowej,
 3. weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub,
 4. poręczenia według prawa cywilnego, o którym mowa w tytule XXXII Kodeksu Cywilnego, Przedsięwzięcia.

Hipoteka nie jest więc dopuszczalną formą zabezpieczenia.

Wynagrodzenie wykonawcy powinno być oszacowane z należytą starannością z uwzględnieniem w wartości szacunkowej wszystkich warunków, jakie występują aktualnie, w momencie szacowania, na danym rynku. Wartość zamówienia należy szacować na podstawie dostępnych informacji na temat rynku i cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców, biorąc pod uwagę ilość oraz jakość zamawianych w tym przypadku usług. Należy także wziąć pod uwagę przewidywany czas realizacji zamówienia oraz warunki płatności. Wydatki powinny być racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazać źródła danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.

Zgodnie z § 2 ust 2, 3, 4, 10 umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem to Operator jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia i osiągniecie wskaźników. W kontekście wskazanych przepisów to na Operatorze ciąży szczególna odpowiedzialność za prawidłową realizację zobowiązań wynikających z umowy. Konstrukcja realizacji przedsięwzięcia w zakresie podziału zadań pomiędzy Operatorem a Partnerami musi odzwierciedlać powyższe. Operator może powierzyć, na podstawie umowy partnerstwa, realizację niektórych zadań związanych z realizacją Przedsięwzięcia innym podmiotom wybranym z zastosowaniem przepisów procedur obowiązujących u Operatora oraz zgodnie z art. 6c ustawy o PARP.

Umowa partnerstwa powinna określać warunki i zasady realizacji przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie oraz odpowiedzialność partnera wobec operatora w zakresie zadań jakie będzie realizować partner. Tak więc partnerzy jak najbardziej mogą realizować etapy przedsięwzięcia na terenie określonych województw jednakże to Operator jest odpowiedzialny za realizację całego przedsięwzięcia. 

Obrót, o którym mowa w tym kryterium, ma być równy bądź wyższy od kwoty wnioskowanej na wydatki poniesione przez Wnioskodawcę (o której mowa w § 4 ust. 4 i ust. 7 regulaminu wyboru przedsięwzięć) podzielonej przez 3 i dotyczy kosztów bezpośrednio związanych z realizacją przedsięwzięcia, czyli tzw. kosztów administracyjnych Operatora.

 

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować